Wednesday, 17 October 2012

Харь ертөнцийн хархүү
Орон зайн гансрал дунд
Чиний хаалга руу өнгийв
Огт хараагүй үнэн төрх
Огтор бошинзтыг харсангүй. 

Гүн харанхуйн тайтгарал дунд
Чиний гэрэлрүү тэмүүлэв
Гишгэх газар олдсонгүй
Гэзгийг минь ч тоож үнэрлэсэнгүй.